Правила Академії

1. Визначення термінів

1.1 Курс - цілісний і сформований виклад за допомогою Контенту однієї або декількох тем будь-якого напрямку в сфері інформаційних технологій, рекрутингу, маркетингу, менеджменту. Детальна інформація про Курс визначається у відповідній Пропозиції Курсу.

1.2. Пропозиція Курсу - розміщена на Веб-сайті інформація про характеристики, тривалість, формат, вартість, строки проведення навчання, форму та особливості доступу до Курсу, правила проходження Курсу, які діяли на момент оплати.

1.3. Контент - означає вебінари, лекції, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані, надані Центральною Академією для використання Клієнтом.

1.4. Реєстрація Клієнта (Реєстрація) - заповнення Клієнтом Анкети на Веб-сайті, шляхом надання персональних даних та згоди на їх обробку.

1.5. Анкета - електронна реєстраційна форма для замовлення Курсу, яка підлягає заповненню в електронному вигляді на Веб-сайті з метою надання Центральній Академії достовірної та точної інформації, необхідної для здійснення Центральною Академією своїх обов’язків.

1.6. Навчальна платформа Центральної Академії (Навчальна платформа) - спеціалізоване програмне середовище для проходження курсів, що містить набір Курсів, що розміщуються та адмініструються. Працівники Центральної Академії можуть на власний розсуд змінювати Навчальну платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Клієнт повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та Правилами Навчальної платформи.

1.7. Викладач - особа, яка безпосередньо проводить заняття за Курсом та призначається Центральною Академією.

1.8. Клієнт - фізична особа, яка виконала усі умови Правил та отримала доступ до Навчальної платформи в якості користувача послуг.

1.9. Заняття - заняття з Викладачем, які проводяться в межах відповідного Курсу в он-лайн, аудиторному та комбінованому форматах.

1.10. Повідомлення про оплату - повідомлення, яке Виконавець надсилає Клієнту після здійснення оплати, відповідно до цих Правил.

1.11. Тест - тестування, розроблене Центральною Академією в сфері інформаційних технологій, рекрутингу, маркетингу, менеджменту з метою визначення рівня знань фізичної особи, яка має намір скористатися послугами Центральної Академії.

1.12. Договір - договір приєднання, що укладається між Центральною Академією та  Клієнтом щодо надання інформаційно-консультаційних послуг.

1.13. Веб-Сайт - веб-сторінка, доступна у мережі Інтернет під доменним ім’ям http://thecentralacademy.com та усі (будь-які) суб-домени (під-домени) даного ресурсу.

2. Характеристика Послуг

2.1. Обсяг та характеристика послуг визначаються згідно з відповідною Пропозицією Курсу, опис якої міститься на Навчальній платформі.

2.2. Клієнт споживає послуги шляхом перегляду Контенту Курсу, відвідуванням Занять та виконанням практичних завдань розміщених в Навчальній платформі.

2.3. Послуги, які надає Центральна Академія не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».

3. Порядок участі у Курсі(ах)

3.1. Фізична особа після проходження Реєстрації на Веб-сайті, отримує від Центральної академії запрошення на Співбесіду та/або Тест. У разі успішного проходження Співбесіди та/або успішного виконання Тесту, особі надсилаються Договір та Пропозицію Курсу.

3.2. Після виконання всіх умов даних Правил, на зазначений засіб зв’язку, перед початком Курсу надійде повідомлення про участь.

3.3. Центральна Академія має право не допустити до участі у Курсі фізичну особу, яка не виконала умови передбачені пп. 3.1., 3.2.. Про це Центральна Академія повідомляє Клієнта окремо.

3.4. Початок відповідного Курсу відображений на Веб-сайті в Пропозиції курсу.

3.5. Початок та тривалість Курсу може бути змінено Центральною Академією в односторонньому порядку.

4. Вартість Курсу(ів) та Порядок розрахунків

4.1. Вартість відповідного Курсу визначається Виконавцем на Веб-сайті в Пропозиції Курсу та/або в Договорі.

4.2. Центральна Академія надає послуги на умовах повної передоплати. Центральна Академія та Клієнт можуть погодити додатково інші умови здійснення оплати послуг.

4.3. Оплата банківських зборів розподіляється наступним чином: збори банку Центральної Академії оплачуються Центральною Академією, збори банку Клієнта, а також банків-посередників, оплачуються Клієнтом.

5. Права та обов’язки Центральної Академії

5.1. Центральна Академія зобов’язана:

5.1.1. за умови належного виконання умов передбачених пп. 3.1, 3.2., надати Клієнту можливість доступу до обраного ним Курсу;

5.1.2. на вимогу Клієнта, надати йому консультацію та необхідну інформацію щодо Курсу;

5.1.3. запрошувати професійних Викладачів для проведення відповідного Курсу (ів);

5.1.4. забезпечити контроль за проведення Курсу(ів);

5.1.5. за необхідності надавати Клієнтам власне обладнання для проходження Курсу(ів) в аудиторії;

5.1.6. на Навчальній платформі, в тексті цих Правил та/або іншим доступним для ознайомлення Клієнта способом інформувати про правила та вимоги щодо організації Курсу, про його зміст і характеристики, про права і обов’язки Сторін під час надання та отримання послуг.

5.2. Центральна Академія має право:

5.2.1. змінювати, оновлювати та вдосконалювати Контент та/або Пропозицію Курсу за власним рішенням відповідно до власних потреб, поточних тенденцій, потреб потенційних Клієнтів, тощо.

5.2.2. на підставі заяви Клієнта, на власний розсуд вирішувати питання про можливість повернення Клієнту грошових коштів сплачених за Курс, у разі якщо Клієнт не розпочав навчання за Курсом.

5.2.3. призупинити доступ Клієнта до Навчальної платформи на будь-якому етапі надання послуг без повернення внесеної Клієнтом оплати за Курс, у випадках:
  • порушення Клієнтом правил поведінки під час проходження Курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа інших Клієнтів, Викладача, примушування їх до відхилення від теми Курсу, реклама, нецензурні вирази і т.д .;
  • порушення Клієнтом своїх обов'язків, передбачених розділом 6 цих Правил;
  • встановлення факту порушення Клієнтом прав інтелектуальної власності Центральної Академії;
  • встановлення факту передачі Клієнтом реквізитів для доступу до Курсу третім особам, поширення Клієнтом інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в Курсі, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Клієнтом інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання послуг Центральної Академії, в інших цілях, крім особистого некомерційного використання;
  • якщо Клієнт прострочив оплату за надання послуг на 7 (сім) днів; 

5.2.4. Центральна Академія має право залучати до надання послуг третіх осіб, в тому числі Викладачів, укладаючи з ними окремі договори та враховуючи в них умови конфіденційності. Центральна Академія має право передавати свої права і обов’язки третім особам без погодження з Клієнтом, при цьому Центральна Академія несе відповідальність перед Клієнтом за дії третіх осіб як за свої власні дії;

5.2.5. змінити вартість послуг у разі порушення Клієнтом термінів оплати.

5.2.6. приймати рішення про збільшення тривалості Курсу для Клієнта на власний розсуд у випадку настання виключних та/або непередбачуваних обставин.

5.2.7. тимчасово призупинити надання Клієнту послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню послуг на час ліквідації таких причин.

6. Права та обов’язки Клієнта

6.1. Клієнт зобов’язаний:

6.1.1. належним чином зареєструватися та підтвердити свою безумовну та беззастережну згоду з порядком доступу до Курсу та цими Правилами. Така згода вважається наданою Клієнтом, якщо він заповнив Анкету на Курс;

6.1.2. надати точну та правдиву інформацію при заповненні Анкети. Невиконання цього обов’язку Клієнтом не може ставитися у вину Центральній Академії;

6.1.3. належним чином оплатити Курс(и);

6.1.4. виконувати вимоги Договору, правила проходження Курсу, зазначені на Навчальній платформі, дотримуватися вимог законодавства України під час проходження Курсу(ів).

6.1.5. Утримуватись від:
  • поведінки, яка може перешкодити іншим клієнтам, Викладачам та третім особам приймати участь у Курсі та отримувати інформацію під час проведення Курсу;
  • поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить ділову репутацію Центральної Академії, інших Клієнтів, Викладачів, третіх осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено законодавством.

6.1.6. Не використовувати інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням послуг Центральною Академією і доступом до Навчальної платформи, за винятком використання такої інформації та матеріалів Клієнтом виключно для його особистих некомерційних потреб.

6.2. Клієнт має право:

6.2.1. обрати Курс(и) відповідно до власних потреб;

6.2.2. отримати послуги згідно обраного Курсу(ів) та відповідно до Пропозиції Курсу;

6.2.3. користуватися обладнанням Центральної Академії під час аудиторних занять, за згоди Центральної Академії;

6.2.4. Отримати доступ до Курсу(ів) на Навчальній платформі, за умови виконання належним чином всіх умов, передбачених цими Правилами та відсутності будь-яких його порушень.

7. Відповідальність

7.1. Результати різних Клієнтів можуть значно відрізнятися при користуванні одними і тими ж послугами. Використовуючи послуги Центральної Академії, Клієнт відмовляється від будь-яких претензій до Центральної Академії з приводу результатів отримання послуг Центральної Академії.

7.2. Центральна Академія не несе ніякої відповідальності за можливі неотримані Клієнтом результати, здобутки, досягнення, прибутки, за репутаційні та інші ризики, тощо, які можуть виникнути при проходженні Курсу(ів).

7.3. У випадку, якщо Клієнт здійснив оплату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Центральна Академія має право розірвати Договір та/або відмовити Клієнту в допуску до проходження Курсу без повернення внесеної оплати.

7.4. У випадку порушення Клієнтом прав інтелектуальної власності Центральної Академії, Викладачів, інших Клієнтів, в тому числі у випадку передачі Клієнтом інформації, матеріалів отриманих під час проходження Курсу третім особам, при виявленні фактів використання Клієнтом вказаних матеріалів, інформації з комерційною метою, Клієнт несе таку відповідальність:
  • припинення доступу Клієнта до Навчальної платформи, розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення внесеної плати за Курс;, та
  • відшкодування Центральній Академії збитків, завданих таким порушенням.

7.5. Будь-які дії Клієнта, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Центральною Академією іншим Клієнтам, або які стали причиною ненадання, неналежного надання Центральною Академією послуг, тягнуть за собою розірвання Договору Центральною Академією в односторонньому порядку без повернення Клієнту суми оплати за послуги.

7.6. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Центральної Академії перед Клієнтом за будь-яким позовом чи претензією обмежується розміром вартості наданої послуги за відповідним Договором.

8. Інтелектуальна власність

8.1. Контент Курсу(ів) є виключною інтелектуальною власністю Центральної Академії. Надані матеріали не є об’єктами вільного доступу.

8.2. Право використання Контенту Курсів, отриманого в процесі надання послуг Центральною Академією, обмежене використанням в особистих некомерційних цілях і не допускається в інших цілях.

8.3. Клієнт в разі порушення авторських та інших прав інтелектуальної власності несе відповідальність згідно з чинним законодавством про захист інтелектуальної власності.

8.4. Центральна Академія залишає за собою всі виключні майнові права: виключне право використовувати Контент Курсів та виключне право на дозвіл або заборону використання Контенту Курсів іншими особами.

8.5. Центральна Академія не надає Клієнту жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститися в Контенті, Курсах, на Навчальній платформі.

9. Способи зв’язку та реквізити

9.1. Центральна Академія та Клієнт будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку за реквізитами, які Клієнт вказав під час Реєстрації.

9.2. У разі зміни реквізитів (адрес, номерів телефонів, електронна пошта, факсів, банківських рахунків тощо), одна із сторін повідомляє про це іншу сторону протягом 7 (семи) календарних днів з моменту настання таких змін.

10. Інше

10.1. Приєднанням до цих Правил Клієнт надає Центральній Академії згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що він може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку або шляхом цифрового запису. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Клієнта, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Центральною Академією в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Центральній Академії і не можуть бути використані без його згоди.

10.1.1. Якщо факт надання Центральною Академією послуг засвідчується підписанням Сторонами Акту, в тому числі шляхом використання електронного підпису, то він має містити найменування сторін, найменування і перелік наданих послуг, вартість послуг. Акт готується Центральною Академією в двох примірниках та надається Клієнту, шляхом надсилання на електронну пошту, зазначену в Анкеті при реєстрації.

10.1.2. Клієнт зобов’язаний підписати Акт та повернути його Центральній Академії, в тому числі шляхом надсилання на електронну пошту [email protected] впродовж 5 робочих днів від дати його отримання, або в цей самий строк надати Виконавцеві письмові зауваження щодо результатів наданих послуг.

10.1.3. Якщо Клієнт не підписує Акт або не висловлює своїх письмових заперечень (зауважень) щодо Акту впродовж 5 робочих днів від дати його отримання, Акт вважається підписаним, а послуги прийняті Клієнтом в повному обсязі.

10.2. Якщо Клієнт заперечує проти використання його зображень на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це Центральну Академії до початку Курсу.


The central academy